Poniedziałek, 19 listopada 2018. Imieniny Elżbiety, Faustyny, Pawła

Ubezpieczenie w szkole. Warto, czy nie?

Autor zdjęcia: Andrzej Łach

Podziel się:

Wiele fermentu, zwłaszcza na forach internetowych wywołuje kwestia ubezpieczeń w szkołach. Najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród dzieci i młodzieży jest szkolne lub studenckie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wiele fermentu, zwłaszcza na forach internetowych wywołuje kwestia ubezpieczeń w szkołach. Najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród dzieci i młodzieży jest szkolne lub studenckie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Większość rodziców, czy też studentów decyduje się na zawarcie takiej umowy ubezpieczenia w szkole, na uczelni, gdyż tak jest zazwyczaj najłatwiej.
Postanowiliśmy zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z kilkoma pytaniami, w tym dotyczącymi rad rodziców, OC – które szkoły powinny posiadać. Jest to w ich interesie.

Rzecznik wyjaśnia

Rzecznik prasowa ministerstwa, pani Justyna Sadlak wyjaśnia nam, że „Zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel mogą ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Polisa od odpowiedzialności cywilnej jest formą ochrony szkoły - dyrekcji szkoły/nauczycieli - w sytuacji, gdy dziecku znajdującemu się pod opieką szkoły przydarzy się wypadek. Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia OC nie są określane przez przepisy MEN, lecz dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Zakres ubezpieczenia OC jest określony w umowie i dostosowany do potrzeb danej szkoły. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna nauczycieli za szkody, które mogą powstać w wykonywaniu obowiązków zawodowych, czyli podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki, a w szczególności zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nauki w szkole lub placówce, jak również podczas zajęć obowiązkowych i innych organizowanych przez szkołę poza jej terenem. Składka na ubezpieczenie NNW jest ustalana przez towarzystwo ubezpieczeniowe, nie przez dyrektora szkoły czy radę rodziców. ”

Rady rodziców

W myśl tej ustawy art. 53 ust. 1, rady rodziców reprezentują ogół rodziców uczniów. Pani rzecznik pisze nam, że „Kompetencje rady rodziców określa art. 53-54 ustawy o systemie oświaty. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami.”
Natomiast Art. 54. ust 1. mówi, że Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
Pani rzecznik wyjaśnia - Prawo oświatowe nie ustala procedur wg których dyrektor szkoły wybiera ubezpieczyciela – wybór polisy powinien uwzględniać opinię rodziców oraz korzyści samej szkoły.

Droga do szkoły

Co jeszcze bardzo ważne – OC w większości szkół – nie chroni ucznia (mamy obowiązek edukacyjny od 6 roku życia, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia) w czasie drogi do i powrotu ze szkoły.
Dlatego rady rodziców i organ sprawujący nadzór powinny zwracać uwagę, czy szkoła posiada polisę OC i czy obejmuje również drogę do szkoły i ze szkoły.
Zgodnie z art. 43 prawa o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Inne zasady obowiązują tylko na obszarach zwanych strefami zamieszkania, które obowiązkowo muszą być oznakowane znakami drogowi D-40 i D41. W takiej strefie dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki, bo pieszy jest tam uprzywilejowany: korzysta z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem, którego prędkość nie może przekraczać 20 km/h. Dzieci mogą także same poruszać się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.
Także Kodeks wykroczeń nie pozostawia złudzeń: kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 89 k.w.)
Oznacza to, że sześcioletnie dziecko nie może samo przyjść do szkoły, nawet gdy znajduje się ona 50 metrów od domu, a cała trasa biegnie wyłącznie chodnikiem.

Dlatego warto czytać, co się podpisuje. Natomiast oferty wszystkich ubezpieczeń NNW powinny być przedstawione do wyboru, nie radom rodziców, ale rodzicom czy ich opiekunom prawnym.

Od czego NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Podstawowym świadczeniem, wypłacanym z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przy uszczerbku w wysokości 100% oraz w wypadku śmierci, jest kwota odpowiadająca pełnej sumie ubezpieczenia. Natomiast w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu - określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku wyznaczanemu coraz częściej w warunkach umowy w tzw. tabeli rodzajów uszczerbków na zdrowiu.

Świadczenia NNW wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW czy ubezpieczenia na życie.
Warto domagać się, aby suma ubezpieczenia była na odpowiednio wysokim poziomie. Składka ubezpieczeniowa to zazwyczaj kilka promili sumy ubezpieczenia.

al

Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. 

Swoją stronę założysz TUTAJ ".

Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij Problem z założeniem profilu? Potrzebujesz porady, jak napisać tekst? Napisz do mnie Pomogę: Andrzej Łach


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB