Czy za ścieki i wodę będziemy płacić tyle, co w Nowym Jorku?

Nadzwyczajna, środowa 15 maja, Sesja Rady Miasta skupiła się wobec sporów pomiędzy byłym Przewodniczącym Rady Andrzejem Kwiatkowskim, Andrzejem Wydrą a Burmistrzem Wojciechem Dębskim w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk na lata 2013 – 2027.

Kontrowersje budzą zapisy w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy. Co wzbudziło bardzo duże zaniepokojenie Radnych?

Zapisy w dochodach majątkowych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy.

Radny Andrzej Kwiatkowski zasugerował, że w kolumnie „podatki i opłaty” ma być zapisane 3 mln zł z tytułu opłaty śmieciowej rocznie od 2014 roku, a ta niedawno przyjęta (społecznie korzystna) była skalkulowana na 2 mln zł, to rozumiem, że głosując za prognozą zgadzałbym się na wprowadzenie kuchennymi drzwiami podwyżki opłat aż o 50 %. Radnego zaniepokoiła również idea sprzedaży sieci kanalizacyjnych PWiK-owi w latach 2013 – 14 na łączną kwotę 6 mln zł. Nasuwa się pytanie: z czego spółka PWiK zapłaci gminie te 6 mln zł – pyta Radny. Czy wypracuje wystarczający zysk? Wiemy że nie, bo spółka pracuje raczej non profit, kontynuuje. To oznacza, że spółka wywinduje ceny wody i ścieków w taki sposób, że pewnie będzie je można porównywać z Paryżem czy Manhatanem. Tyle, że tutaj nie jest Nowy Jork tylko Pułtusk. Proszę bardzo, kto z Państwa Radnych chce złupić skórę mieszkańcom – jego rzecz; ja się na to nie godzę – mówi Radny Andrzej Kwiatkowski.
Wątpliwości podzielał Radny Andrzej Wydra, który proponował zmianę zapisów.

Sprawdziłem, rzeczywiście taki zapis w prognozie jest na 1 stronie objaśnień. W innym miejscu w prognozie jest napisane (w sumie nie wiadomo kto pisał objaśnienia, żadnych podpisów, pieczątek), że odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pułtusk na lata 2013-15 w łącznych nakładach 3 590 000 złotych. A więc, które zapisy są prawdziwe? O co chodzi?

Burmistrz Wojciech Dębski zasugerował Radnemu, aby wiedział co się czyta i jak czytać.

W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy na 2013 jest wpisane, że wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności sieci kanalizacyjnej wybudowanej z własnych środków na ul. Warszawskiej i Daszyńskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – kwota 3 miliony złoty. Na 2014, że wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności sieci kanalizacyjnej dla PWiK Pułtusk – kwota 3 miliony złotych. Gmina Pułtusk wybudowała sieci z środków własnych i z uwagi na to, iż posiada podpisaną umowę na duże zadanie z Funduszu Spójności, to decyduje się na częściową sprzedaż już wybudowanych sieci, na rzecz spółki gminnej, a środki przeznaczyć na wkład własny do realizowanego zadania. Pozwoli to po pierwsze na ograniczenie zadłużenia, na pozyskanie nowych środków pomocowych na realizację inwestycji. Czyli PWiK miałby w ciągu dwóch lat zapłacić miastu 6 milionów złotych. Tak wynika z zapisów do objaśnień.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747) w art. 20 mówi, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. W art. 24 ust. Ustawodawca mówi, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni, wchodzi ona w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Kolejną istotną sprawę, podniósł Radny Andrzej Wydra. Zaniepokoiła Radnego, kwestia zapisania po stronie dochodów majątkowych sprzedaży lokali użytkowych. Radny Andrzej Wydra uważa, że jest to furtka do sprzedaży lokali tylnymi drzwiami. On się na to nie godzi i nie wyraża na to zgody. Spójrzmy, co jest napisane w objaśnieniach do wieloletniej prognozy. Samorząd Gminy podejmuje decyzję, że przy realizacji nowych inwestycji środki na wkład własny pozyskiwać ze sprzedaży lokali użytkowych. I tak przewiduje się, że w 2013 roku wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności lokali użytkowych, dadzą miejskiej kasie blisko 700 tysięcy złotych. W 2014 roku planowana jest sprzedaż lokali użytkowych przy ulicy Świętojańskiej 2 i 10 za 2 500 000 miliona złotych. W 2015 (czyli już po wyborach samorządowych) wpływy ze sprzedaży mają dać miastu 3 miliony złotych. Czy są tyle warte? Nie wiem.

Radny Andrzej Wydra mówi, że już raz było tak, że wykorzystano zgodę w Wieloletniej prognozie do sprzedania bez zgody Rady. Dodamy, że NIK wytknęła Burmistrzowi emisję obligacji o wartości 5 milionów złotych bez zgody Rady.

Burmistrz Wojciech Dębski, mówił, że sprzedawanie lokali użytkowych teraz, to jest bezsensu. Nie wie, czy kiedyś to nastąpi. On nie zamierza tego robić.
Więc, po co takie „fikcyjne” zapisy w objaśnieniach? Czy wieloletnia prognoza, to papier toaletowy, czy jednak ważny dokument?

Burmistrz, mówił, że wymaga tego Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO chce wiedzieć, czy i jak samorząd planuje inwestycje i wydatki, to czy posiada mienie, które może zbyć. Musimy pokazać takie potencjalne dochody. Burmistrz w skrócie mówił, że woli aby mówili, że jest dług, niż aby mówili, że była szansa wykorzystać fundusze unijne, a nie wykorzystaliśmy.

W 2013 r. według wieloletniej prognozy planowana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 milionów złotych, zaciągnięcie kredytu na kwotę 1 177 960 złotych oraz przeznaczyć wolne środki w kwocie 1 157 761 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Z dobrych wiadomości, jakie można odczytać w przedstawionej na Sesji prognozie to, że gmina oczekuje na podpisanie umowy na Rewitalizację Miasta – rewitalizację staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku o wartości całkowitej 9 609 926 złote (z dofinansowania 8 168 437 złotych). W 2013 roku ma to stanowić 5 700 000 złotych, a 2014 roku blisko 2,5 miliona złotych.

Radni dyskutowali również nad kładką łączącą Popławy z centrum miasta. Zostanie stworzone studium, które ma dać odpowiedź, co można zrobić i jakim kosztem z tej naszej pułtuskiej kładki.
Ostatecznie wieloletnia prognoza została przyjęta głosami Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej i Ryszarda Befingiera – 11 głosów. Przeciw (6 głosów) głosowało PSL i Radny Andrzej Kwiatkowski. Pozostali obecni na Sesji Radni wstrzymali się od głosu (troje radnych).

Rada przyjęła jeszcze min. zmiany w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2013. Podjęto również decyzję o cyfryzacji pułtuskiego kina.

kurier

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *