Wtorek, 25 września 2018. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

SPZOZ wydał 44 908 złotych - na co?

2013-06-27 10:01:01 (ost. akt: 2013-06-27 10:03:30)

Podziel się:

Zainteresowały nas niepokojące sygnały płynące z pułtuskiego szpitala, dotyczące lamp, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi. Zwróciłem się w związku z tym do Dyrektora SPZOZ w Pułtusku. Zapytaliśmy: Kiedy zostały wykonane uziemienia lamp oświetleniowych przy szpitalu?Ile lamp zostało uziemionych? Jakich materiałów użyto do uziemienia lamp? Jakie w lampach są instalacje kablowe: aluminiowe czy miedziane? Ile kosztowało uziemienie lamp? Jaka firma dokonała uziemienia lamp oświetleniowych?

Dyrektor Piotr Karankowski, odpowiadając w piśmie z dnia 28 maja 2013 roku pisze, że SPZOZ godnie z art. 62 i 70 ustawy Prawo budowlane zlecił wykonanie poprawy skuteczności ochrony przeciwpożarowej Panu Bogdanowi Sadowskiemu. Wartość umowy nie przekroczyła kwoty 44 908,60 złotych brutto.Odpowiedź była jednak niezadowalająca. Ponownie więc zadałem pytania: Kiedy zostały wykonane uziemienia lamp oświetleniowych przy szpitalu? Ile lamp zostało uziemionych? Jakich materiałów użyto do uziemienia lamp? Jakie w lampach są kable aluminiowe czy miedziane?
Dyrektor SPZOZ, w piśmie z 13 czerwca odpowiedział, że wszystkie prace oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego szpitala zostały wykonane zgodnie z dokumentacją powykonawczą i projektami przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. W związku z powyższym wszystkie lampy zostały uziemione. Do instalacji oświetlenia zewnętrznego użyto miedzi.Spróbujmy ustalić na co zostały wydane powyższe pieniądze. Inwestor oddający obiekt budowlany do użytkowania, do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), obowiązany jest dołączyć dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej tj. dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz w razie dokonania w toku budowy zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu – kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami.

Dokumenty załączane do ww. zawiadomienia lub wniosku, posiadają różnego rodzaju wady, wymagające ich usunięcia w toku procedury oddania obiektu do użytkowania. Powoduje to wydłużenie czasu rozpatrzenia zawiadomienia lub wydania pozwolenia na użytkowanie, za co odpowiedzialny jest kierownik budowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 14 ww. ustawy przez dokumentację powykonawcza należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Przyjrzyjmy się zapisom art. 62 i 70 przywołanej ustawy.Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisu art. 62 ustawy, ustawodawca nałożył na właścicieli lub zarządców obowiązek poddawania kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania. Z przeprowadzonej kontroli osoba uprawniona do jej przeprowadzania ma obowiązek sporządzenia protokołu. W wyniku zastosowania uregulowań zawartych w przepisie możemy mieć do czynienia z dwoma następującymi sytuacjami:

1) gdy sporządzony, z okresowej kontroli obiektu budowlanego, protokół zostaje przekazany właścicielowi lub zarządcy obiektu, w przypadku nie stwierdzenia żadnych uszkodzeń czy braków, a organ nadzoru budowlanego otrzymuje jedynie zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli;

2) gdy kopia sporządzonego z okresowej kontroli obiektu budowlanego protokołu zostaje przesłana przez kontrolującego do właściwego organu nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń czy braków (art. 70).Z brzmienia art. 70 ust. 1 ww. ustawy wynika, że ustawodawca nałożył na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, określonej w art. 62 ust. 1 ustawy – stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

A więc, wynikający z ustaleń przeprowadzonej kontroli utrzymania stanu technicznego obiektu, obowiązek usunięcia nieprawidłowości, dotyczy sytuacji, w których uszkodzenia te bądź braki mogłyby spowodować wyżej określone zagrożenia.

W takim przypadku, jeśli osoba dokonująca kontroli obiektu stwierdzi, że istnieją uszkodzenia lub braki, mogące spowodować określone w/w przepisie zagrożenia, zobowiązuje właściwą osobę (właściciela, zarządcę lub użytkownika) do ich usunięcia. Obowiązek ten zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy powinien być potwierdzony przez kontrolującego w protokole z kontroli obiektu budowlanego.W projekcie budowlano-wykonawczym z grudnia 2005 roku w dziale oświetlenie zewnętrzne czytamy: „oświetlenie ulic i parkingów wewnątrz projektowanego szpitala zaprojektowano kablem YKY 5x16 mm na słupach parkowych 3-metrowych S-30 z oprawami JOHANNA /THORN/ z lampą sodową 70W. Zaprojektowano szafę oświetleniową Z/OS typu RSOU2 produkcji ZPUE Włoszczowa ustawioną na fundamencie z tyłu stacji transformatorowej. Zasilanie rozdzielni wykonać kablem YKY 4x35 mm2 ze stacji transformatorowej. Słupy oświetleniowe Parkowe produkcji Elektromontaż Rzeszów, szafa oświetleniowa produkcji ZPUE Włoszczowa, oprawa Thorn. Zabezpieczenie opraw w tabliczce słupowej wyłącznikiem nadprądowym S 301-B4. Połączenie opraw z tabliczką słupową wykonać przewodem DY 2.5 mm2”.

Obiekt szpitala posiada dwa zasilania z dwóch źródeł energetycznych, a dodatkowo wyposażony jest w agregat prądotwórczy o mocy 800kVA oraz zasilacze o mocy 200kVA.

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. były sanitariusz #1126948 | 80.249.*.* 27 cze 2013 13:46

    To mamy tu do czynienia z naruszeniem prawa czy nie ?

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz